Sant Miquel de Balenyà: Un poble en constant creixement

Dilluns, 29 de gener de 2024

Aquest mes de gener de 2024, continuant amb les feines i estudis del projecte RUSTIK, s'ha publicat a la revista Gallaret número 461, un petit resum de les principals dinàmiques de la població de Sant Miquel de Balenyà, element clau per entendre millor les necessitats futures.

Sant Miquel de Balenyà: Un poble en constant creixement

Els estudis de població són imprescindibles tant per conèixer les dinàmiques del territori com per la seva planificació futura, en termes d’educació, habitatge, laborals o sanitàries i assistencials.

Les dades utilitzades en aquest estudi prove­nen del padró continu a 1 de gener de 2022 i del Cens de població i habitatges, realitzat l’any 2021. Ambdues fonts permeten extreure les dades per a l’àmbit de Sant Miquel de Balenyà

Una població a l’alça

Sant Miquel de Balenyà presenta una població de 1373 habitants. Aquesta població ha crescut de manera sostinguda des de l’any 2018, sempre per sobre de l’1% anual, i durant el segle XXI, el creixement és de més de 250 persones (24%).

La tendència és compartida amb la resta de nu­clis de Seva, que van tenir un creixement espe­cialment sobtat l’any 2020 (+5,54%), fet que es pot relacionar amb les conseqüències de l’esclat de la Covid-19. El creixement poblacional de Sant Miquel de Balenyà i del conjunt de la comarca és un fet remarcable, que es deu al seu dinamisme, connectivitat amb àrees urbanes i oferta laboral.

Balenyà, terra d’acollida de catalans i de gent d’arreu

El 80% de la població de Sant Miquel de Balenyà és nascuda a Catalunya, i d’aquests, tres de cada quatre ho han fet a Osona. El nombre de perso­nes nascudes a altres comarques catalanes s’ha duplicat en el que portem de segle. El nombre de balenyanencs nascuts arreu de l’Estat s’ha mantingut estable durant els darrers anys. Du­rant aquests vint anys el nombre de persones nascudes arreu del món ha crescut fins a si­tuar-se en l’11,7% actual.

Un mosaic de procedències

134 balenyanencs, el 9,8%, tenen la nacionalitat d’altres països. Les procedències son diverses, però cal destacar la presència d’africans (vora el 70% d’entre els homes de nacionalitat estrange­ra) i la de gent vinguda de l’Amèrica del Nord i el Carib (més del 30% de les dones de nacionalitat estrangera).

Molta població de mitjana edat

La distribució per edats de la població de Sant Miquel de Balenyà és equiparable en general a la del conjunt de Catalunya (barres de contorn fosc al gràfic). Cal destacar de manera especial l’elevat nombre de persones entre els 40 i els 65 anys, especialment homes d’entre 40 i 44 anys. Això es deu principalment al teixit industrial de l’àmbit, que atrau un gran volum de persones en edat de treballar. L’elevada presència de perso­nes d’aquesta edat fa que la franja més baixa, de 0 a 4 anys, també tingui valors superiors als de la mitjana catalana: una garantia de futur per al poble!

Hi ha un biaix de gènere destacable, sent un 51,6% de la població masculina. La mitjana cata­lana és que hi hagi més dones que homes (que són un 49,2%), una tendència que es repeteix a escala global. Aquest biaix es pot atribuir al po­der industrial de la zona.

Com a resultat de l’estructura de població, l’ín­dex d’envelliment és moderat, i l’índex de de­pendència tant juvenil com global (de joves i d’ancians) són reduïts.

Perspectives de futur

Les projeccions de població disponibles ac­tualment per la comarca d’Osona dibuixen un creixement de la població, en diferents graus. Aquestes projeccions són extrapolades a Sant Miquel de Balenyà, estimant així les perspectives de creixement per a l’àmbit.

En els dos primers anys de la projecció, la ten­dència ha estat la de seguir l’escenari alt (en vermell al gràfic de l’esquerra), fet que implica el creixement en més de 500 habitants al final del període (2046). Si bé aquestes projeccions no són definitives, s’han de tenir en compte per la planificació futura de l’àmbit de Sant Miquel de Balenyà, pel que fa a la construcció d’habitatges, però també al proveïment de serveis per a les persones. El continuat desenvolupament indus­trial i la millora de les comunicacions són vectors que estimulen aquest creixement i que fan pen­sar que el creixement futur de Sant Miquel de Balenyà s’ajustarà a la part alta de la forquilla.

Darrera actualització: 29.01.2024 | 11:11