Contaminació acústica i atmosfèrica

Dimarts, 19 de març de 2024

En ple Segle XXI, la contaminació ambiental i acústica, no és tan sols una preocupació de les grans ciutats. L’emissió de gasos relacionats amb la combustió dels vehicles, zones industrials i presència de ramaderia intensiva, conjuntament amb una geografia “tancada”, fan que a Osona, la contaminació de l’aire pugui arribar a pics elevats durant l’any. Aquesta situació, accentuada per la sequera, dificulta encara més la dispersió d’aquests contaminants. Conèixer aquestes dades es converteix en un element central per a implantar accions que permetin millorar la qualitat de vida.

Sant Miquel de Balenyà participa del projecte SMART REGION

En el marc de l’estratègia Barcelona Smart Region, la Diputació de Barcelona promou el desplegament d’estratègies de ciutats i pobles intel·ligents.

Des del passat mes de desembre, i a través d’una ajuda de la Diputació de Barcelona, disposem al poble de dos sensors connectats a la plataforma Smart Region per a la consulta de dades en temps real, de la contaminació de l’aire i acústica.

Aquests sensors han de permetre avaluar la contaminació sonora i de l’aire en temps real i la seva evolució al llarg del temps. Coneixement de gran importància per al disseny, planificació i execució de les polítiques públiques més idònies en cada moment.

Contaminació acústica

La contaminació acústica és un problema ambiental i de salut que es refereix a l’excés de soroll generat per diverses fonts, sent la circulació motoritzada una de les principals.

La contaminació acústica es mesura en decibels dB(A), i es marquen alhora uns objectius de qualitat del soroll en funció d’una proposta de zonificació de cada espai. L’any 2021 es va elaborar el mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica al municipi, que proposava el tram del carrer Bisbe Perelló i carretera de Seva com a  zona de “coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats o infraestructura de transport”.

Per aquests espais, les diferents normatives marquen uns objectius de qualitat acústica de 65 dB(A) en horari diürn (de 7h a 21h), de 65 dB(A) en horari de vespre (de 21h a 23h), i de 55 dB(A) en horari nocturn (de 23h a 7h).

Contaminació de l’aire

El seguiment de les dades de contaminació ambiental que es mostren, són les referides al Diòxid de Nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió inferiors a 2,5 micres (PM2,5).

El NO2 és un gas irritant que esdevé tòxic en altres concentracions, i l’OMS (Organització Mundial de la Salut) identifica un valor màxim recomanat de 25 μg/m³.

Les partícules en suspensió (PM2,5 /PM10), són una barreja de partícules líquides i sòlides suspeses en l’aire amb un diàmetre inferior a 10 micres. Es mostren les dades de les partícules en suspensió inferiors a 2,5 micres (PM2,5) en ser les més petites i més nocives.

Amb aquests dos sensors, Sant Miquel de Balenyà monitoritza i comparteix tot un seguit de dades ambientals dins la plataforma SENTILO del projecte Smart Region. Aquestes dades,entre d’altres, ens permetran actuar de la millor manera en les diferents àrees.

 

Darrera actualització: 19.03.2024 | 12:36