Serveis mínims 18 d'octubre

Dijous, 17 d'octubre de 2019 a les 00:00

RESOLUCIÓ

Sant Miquel de Balenyà, 17 d’octubre de 2019

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) prevista per demà 18.
 

Atès que la convocatòria de vaga general determina que els treballadors que hi vulguin participar no hagin d’acudir al seu lloc de treball, sens perjudici de la prestació dels serveis mínims que determinin les administracions públiques.

Vist que els serveis prestats per aquesta EMD tenen la consideració de serveis públics, segons el que es disposen els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.

Atès que es fa necessari l'establiment dels serveis mínims durant la jornada de vaga.

Fent ús de les atribucions que tinc atorgades,

RESOLC:


PRIMER.- Fixar els següents serveis mínims de l’Entitat, durant el dia 18 d’octubre de 2019:

  • Oficines municipals: Es designa un membre per registre i informació, per cobrir l'horari d'obertura de l’oficina d’atenció ciutadana de les 9.00h a les 14.00h.
  • Llar d’infants: Es designa com a mínim un terç de la plantilla, per cobrir l’horari de les 8.00h a les 17.00h.
  • Brigada: un membre de la brigada per garantir un funcionament mínim de les incidències / urgències que es puguin detectar (senyals de trànsit que causin perill, pilones trencades, panys trencats, fuites d'aigua, ...).
  • Centre de dia: Es designa un membre per cobrir l’horari de les 8.00h a les 14:00h.
  • La resta de dependències i/o serveis podran ser atesos per aquell personal que no exerceixi el dret de vaga.

SEGON.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web municipal.

Així ho disposo.

El president

Darrera actualització: 17.10.2019 | 14:37