AVÍS SESSIÓ ORDINÀRIA PLE

Divendres, 30 de juny de 2017 a les 00:00

Es posa en coneixement de tot el veïnatge que per convocatòria de Presidència, el Ple de la Junta de veïns celebrarà sessió ORDINÀRIA el proper  DIMARTS, DIA 4 DE JULIOL DE 2017, a les 19:30 hores, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació acta de la sessió anterior
 2. Donar compte resolucions de Presidència
 3. Aprovació festes locals any 2018
 4. Acceptació del crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona i aprovació model de conveni que el regula.
 5. Aprovació modificació plantilla de personal
 6. Aprovació inicial modificació de la relació de llocs de treball
 7. Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona en matèria d’energia i comptabilitat energètica de l’Agencia Local de l’Energia d’Osona (ALEO).
 8. Donar compte de la liquidació del Pressupost exercici 2016
 9.  Aprovació expedient de contractació i plec de clàusules per a la licitació del projecte “Adequació de la pista poliesportiva i el pati del CEIP Les Basseroles”.
 10. Donar compte resultats del procés participatiu sobre si Sant Miquel de Balenyà ha d’esdevenir municipi.
 11. Precs i preguntes

Sant Miquel de Balenyà, 30 de juny de 2017

 

El President,

Èric Vila de Mas

Darrera actualització: 20.07.2017 | 08:06