AVÍS SESSIÓ ORDINÀRIA PLE

Divendres, 25 d'octubre de 2019 a les 12:00

Es posa en coneixement de tot el veïnatge que per convocatòria de Presidència, el Ple de la Junta de veïns celebrarà sessió ORDINÀRIA el proper DIMARTS, DIA 29 D’OCTUBRE DE 2019, a les 19:00 hores, d’acord amb el següent:
 

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA
3. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA ANUAL A L’EMD DE SANT MIQUEL DE BALENYÀ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018 I ESTABLIMENT DEL CALENDARI DE BESTRETES 2019 AMB L’AJUNTAMENT DE SEVA
4. APROVACIÓ SOL.LICITUD A L’AJUNTAMENT DE SEVA DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES I DE PARCEL.LACIÓ PROPOSAT A L’AJUNTAMENT DE SEVA
5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS
6. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CREDITS DEL PRESSUPOST NÚMERO 3/2019
7. APROVACIÓ SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2020-2024; LÍNIA D’INVERSIÓ I LÍNIA D’ACCIÓ TERRITORIAL PER A MUNICIPIS PETITS
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DESL ALTS CÀRRECS I DE BON GOVERN
9. PROPOSTA D’APROVACIO CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ORGANITZACIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL
10. MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
11. MOCIÓ “PER UN CONSUM ESTRATÈGIC NACIONAL”
12. PRECS I PREGUNTES


Sant Miquel de Balenyà, 25 d’octubre de 2019
El President, Josep Antoni Vallbona Ortega

Darrera actualització: 25.10.2019 | 14:35