AVÍS SESSIÓ ORDINÀRIA PLE

Divendres, 1 de setembre de 2017 a les 00:00

Es posa en coneixement de tot el veïnatge que per convocatòria de Presidència, el Ple de la Junta de veïns celebrarà sessió ORDINÀRIA el proper DIMARTS, DIA 5 DE SETEMBRE DE 2017, a les 19:30 hores, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació acta de la sessió anterior
2. Donar compte resolucions de Presidència
3. Aprovació liquidació d’ingressos, despeses i bestretes exercici 2016, i establiment del calendari de bestretes per a l’exercici 2017 amb l’Ajuntament de Seva
4. Adhesió al conveni de col·laboració entre el consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.
5. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost
6. Aprovació de l’increment del 1% de les retribucions del personal
7. Aprovació del Compte General del pressupost exercici 2016
8. Precs i preguntes

Sant Miquel de Balenyà, 1 de setembre de 2017

El President,

Èric Vila de Mas

Darrera actualització: 21.09.2017 | 11:46